POIiŚ 3.2. (2014-2020)

Fundusze UE

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Tytuł projektu

Zakup nowych wagonów platform oraz lokomotywy do przewozu ładunków w transporcie intermodalnym przez Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie.

Zakres projektu

W ramach projektu zaplanowano zakup 31 sztuk wagonów podkontenerowych 60’ serii Sgnss oraz 69 sztuk wagonów podkontenerowych 80’ serii Sgnss oraz jednosystemowej lokomotywy elektrycznej.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 66 035 967,63 PLN brutto
Suma wydatków kwalifikowalnych: 53 761 226,86 PLN
Wysokość dofinansowania: 26 880 613,43 PLN

Projekt ma na celu rozwinięcie przez Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. działalności w zakresie transportu intermodalnego. Dzięki jego realizacji zwiększony zostanie udział intermodalnych ładunków kontenerowych w ogólnej liczbie przewozów towarowych.

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o. o.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 1. etyczny

 2. jawny

 3. przejrzysty

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 1. skorzystać z formularza

  Formularz zgłaszania nieprawidłowości w ramach POIŚ 2014-2020 – link do formularza

 2. lub, wysłać wiadomość na adres e-mail

  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

zgłaszać? Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi Instytucja Zarządzająca kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym

  Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości 
i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami

  Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym

  przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych)

  które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.