Informacja

POL–MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. dla zapewnienia bezpieczeństwa stosuje System Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (SMS)

Głównym celem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest zapewnienie bezpiecznego zarządzania działaniem przewoźnika kolejowego.

Stworzony w POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. System Zarządzania Bezpieczeństwem jest zorientowany procesowo i zawiera opis stosowanych przez przedsiębiorstwo procesów i procedur związanych z bezpieczeństwem, które są poddawane niezależnym audytom.

Kultura bezpieczeństwa

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. jest sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Kultura bezpieczeństwa rozumiana jest jako działania i zachowania pracowników POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. mające na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu kolejowego, pracy i całego otoczenia systemu kolei. Wiedza, umiejętności i działania (WIEM, POTRAFIĘ, STOSUJĘ, PRZEWIDUJĘ) przekładają się na poziom kultury bezpieczeństwa systematycznie umacnianej w POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. Kładziemy nacisk na kluczowe zasady odnoszące się do rozwoju poziomu kultury bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa

Opracowana przez POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. polityka bezpieczeństwa odzwierciedla zaangażowanie przedsiębiorstwa, zobowiązanie (misję) i strategiczną wizję w zakresie bezpieczeństwa. Polityka zawiera między innymi deklarację intencji, a także wskazuje ogólne zamierzenia i cele Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Polityka bezpieczeństwa określa również zasady i podstawowe wartości, zgodnie, z którymi postępuje przedsiębiorstwo i pracownicy, i wyraża w ten sposób zaangażowanie organizacji w tworzenie i doskonalenie etyki pracy oraz daje pracownikom wyraźne wytyczne działania w celu ugruntowania kultury bezpieczeństwa i świadomości w zakresie bezpieczeństwa w organizacji.

System zarządzania utrzymaniem dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (MMS/ECM)

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. ustanowiła system zarządzania utrzymaniem i jest w stanie spełnić wymogi określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 445/2011 w celu dopilnowania, aby każdy wagon towarowy, za którego utrzymanie jest on odpowiedzialny, był w stanie poruszać się w bezpieczny sposób.

Polityka utrzymania

Opracowana przez POL–MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. polityka utrzymania odzwierciedla zaangażowanie przedsiębiorstwa, zobowiązanie (misję) i strategiczną wizję w zakresie bezpiecznego utrzymania wagonów towarowych. Polityka zawiera między innymi deklarację intencji, a także wskazuje ogólne zamierzenia i cele Systemu Zarządzania Utrzymaniem.